اگر قرآن برای همه زمانها است چرا احکام بردگان در آن وجود دارد؟

date_range ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ access_time زمان مطالعه: چهار دقیقه visibility بازدید: 17
اگر قرآن برای همه زمانها است چرا احکام بردگان در آن وجود دارد؟

ملحدین می پرسند اگر قرآن برای تمامی زمانها و مکانها مناسب است چرا احکام بردگان در آن هست حال آنکه امروزه هیچ برده ای وجود ندارد؟

جواب:
نمی دانم چه کسی به اینها خبر داده که برده داری پایان یافته است؟ براستی که برده داری پایان نیافته و تا به امروز هم میلیونها برده در سراسر جهان وجود دارند.

ما آمار و ارقام را به شما ارائه می دهیم و از منبع زیر آغاز می کنیم:

https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/apr/03/slave-21st-century

خبری با عنوان:
What does it mean to be a slave in the 21st century?
اینکه در قرن بیست و یکم برده موجود باشد به چه معناست؟

ترجمه می گوید: از طرف دیگر، بردگی نوین بجای اینکه اصطلاحی قانونی باشد نمایانگر مفهومی فراگیر است که در انواع مختلفی از سوء استفاده شدید نمود می یابد و بر کارگران ضعیف در سراسر جهان تاثیر می گذارد. بیانیه های بین المللی در رابطه با این مسئله موجود اما ناقص است. سازمان بین المللی کار (ILO) در سال گذشته برآورد کرده که نزدیک به ۲۱ میلیون شخص در شرایط کار اجباری و دیگر اشکال بردگی معاصر بسر می برند. و آمار دیگری که مورد استناد بسیاری است بیان می دارد که ۲۷ میلیون نفر در سراسر جهان، گرفتار بردگی هستند.

این سایت همچنین بیان می دارد:
https://www.cfr.org/blog/human-trafficking-and-slavery-21st-century

خبر با عنوان:
Human Trafficking and Slavery in the 21st Century
ترجمه: تجارت بشر و بردگی در قرن بیست و یکم

می گوید: بردگی ادامه دارد، در طول مدت زمان زیادی در جهان، ممنوع بوده و مورد محاکمه قرار می گرفت اما در این عصر حدود ۴۰/۳ میلیون نفر در جهان بدان گرفتار هستند.

امروزه در پادگانهای کره شمالی، در میادین جنگ در نقاط مختلف جهان و در روسپی خانه های اروپای شرقی و غربی و اسرائیل و… این اتفاق روی می دهد و قربانیان اصلی هم زنان و کودکان هستند که غالبا به صورت کار اجباری، سرویس دهی منازل، سوء استفاده جنسی یا ازدواج اجباری به بردگی گرفته می شوند.

و کارهای طاقت فرسا از اشکال اصلی بردگی در سراسر جنوب شرقی آسیا بشمار می روند که نسل هایی از خانواده ها را در معرض کارهای دستی در شرایط خطرناک قرار می دهد بدون اینکه وسیله ای برای پرداخت بهای آزادی خود بیابند.

سایت زیر همچنین خبری با این عنوان منتشر می کند:
https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/

What is modern slavery?
یعنی: بردگی نوین چیست؟

می گوید: با وجود الغای بردگی در قرن نوزدهم اما هنوز پایان نیافته است بلکه با اشکال دیگری در حال اجرا است و کماکان نیز مردم را در جهان آزار می دهد.

بدین گونه که زنان مجبور به انجام فحشا می شوند یا مردان مجبور به کار در مزارع یا ساختمانها می گردند و یا اینکه کودکان را در کارخانه ها مجبور به کار می نمایند .. زندگی تمامی این انسانها از سوی اربابان سوء استفاده کننده آنها کنترل می شود و از هر گونه آزادی انتخابی محروم هستند و می باید هر آنچه بدانان امر می کنند انجام دهند. یعنی آنها برده هستند و در بردگی بسر می برند.

حدود ۴۰/۳۳ میلیون انسان در سراسر جهان، گرفتار بردگی نوین هستند یعنی اینکه بردگی هنوز پایان نیافته و کماکان در جهان منتشر است.

شایان ذکر است که اشکال مختلف بردگی در میادین جنگ در آسیا و آفریقا و… اکثرا به دست اشغالگران غربی و مزدورانشان بوجود آمده و پیش از ورود آنها به مناطق مذکور، چنین پدیده ای مشاهده نشده است.

expand_less
X
منوی اصلی
X