اندیشهٔ الحادی؛ قسمت سوم: دلایل گسترش الحاد

date_range 09 نوامبر 2020 access_time زمان مطالعه: سه دقیقه visibility بازدید: 15
اندیشهٔ الحادی؛ قسمت سوم: دلایل گسترش الحاد

دلایلی وجود دارد کە سبب کشاندن انسان بە سوی الحاد می‌شود. در این قسمت برخی از آن دلایل را مطرح می‌کنیم.

⭕️ از قوی‌ترین دلیل آغاز می‌کنیم کە آیین تحریف‌شدهٔ مسیحیت است.

آیین تحریف‌شدهٔ مسیحیت دلیلی محکم برای انتشار الحاد در قرن‌های اخیر بود، تا جایی کە مردم بە شیوهٔ پنهانی نیز بە الحاد ملحق می‌شدند؛ زیرا در کتاب مقدس تحریف‌شده، فراگیری دانش تحریم شدە است، چنان کە در اصحاح ۳ بند ۲۲ اشارە شدە است کە خداوند آدم و حوا را بە دلیل اینکە از میوهٔ درخت دانش خوردند، از بهشت بیرون راند. علاوە بر این، بخش زیادی از متون کتاب مقدس با علم مخالف بود و کشیشان مسیحی، دانشمندانی را کە سخنانشان مخالف با متن تحریف‌شده کتاب مقدس بود، می‌کشتند. یکی از آن دانشمندان، کوپرنیک بود. از طرف دیگر، آن کارهای وقیحی کە طیف اکلیروس و کشیشان انجام می‌دادند، – برای مثال، عروس‌ اولین شب بعد از ازدواجش را باید با کشیش بگذراند، سپس نزد داماد برگردد – موجب بیزاری مسیحیان از دین می‌شد.

⭕️ همچنین بە عقیدهٔ برخی، تحریف آیین‌های قبلی، مانند، یهودیت و صابئیت نیز از مهم‌ترین دلایل برای سوق‌دادن مردم بە‌سوی باتلاق الحاد می‌باشد.

⭕️ نداشتن علم کافی درمورد ادیان

افرادی که در جامعهٔ الحادی متولد می‌شوند، همانند پدر و مادر و افراد آن جامعە، بدون مطالعە و تحقیق، به الحاد روی می‌آورند.

⭕️ پیروی از هویٰ‌وهوس

هوس‌پرستی و دنیاپرستی نیز از دلایل اساسی شیوع‌یافتن الحاد است؛ از این نظر کە با پذیرش تفکرات الحادی، اخلاق و دین و وجدان و عدالت و وفا دیگر معنایی نخواهند داشت.
غالباً شخص ملحد نمی‌خواهد ایمان بیاورد و یا حتی نمی‌خواهد برای یافتن حقیقت، تحقیقات و مطالعاتی انجام دهد؛ زیرا اگر وجود خداوند برایش اثبات شود، آنگاە هویٰ‌وهوس‌هایش بە خطر می‌افتند و دیگر نمی‌تواند با آزادی مطلق رفتار کند.

⭕️ برخی از دلایل نیز مربوط به زیستگاە شخص ملحد می‌شود، برخی از دلایل با روحیهٔ ملحد مرتبط است و برخی نیز مربوط بە اهدافی است کە نهاد‌های محلی و اقلیمی و جهانی برای حذف مقدسات و ازهم‌گسیختن جوامع و سپس تصرفشان دارند.

اسماعیل ادهم در کتاب «چرا من آتئیست هستم» می‌گوید: «دلایلی کە سبب شدند دین را رها کنم، زیاد هستند کە از جملهٔ آن‌ها، علم محض و فلسفهٔ محض است و بعضی از دلایل دیگر هم در میان این دو است – یعنی هم فلسفە است و هم علم – برخی دیگر از آن دلایل با محیط و شرایط من در ارتباط‌ و برخی نیز بە روحیهٔ من مربوط‌ هستند…»

🔘 چیزی کە اسماعیل ادهم می‌گوید کاملاً درست است، بعضی از افراد فریب چند نظریهٔ علمی را می‌خورند، برخی گول چند نظریهٔ فلسفی را می‌خورند. گاهی جامعهٔ ناسالم، فرد را بە‌سوی الحاد سوق می‌دهد. البتە این هم قابل چشم‌پوشی نیست کە بعضی‌ها چشم‌وهم‌چشمی، زمینهٔ ملحدشدنشان را فراهم می‌سازد کە هم اکنون هم آمارش بالاست. کسانی هم هستند کە وضعیت نامساعد روحی‌روانی‌شان بە طریقی از طرق مختلف، آن‌ها را بە‌ سمت‌ الحاد می‌کشاند.

⭕️ خودبزرگ‌بینی و خودخواهی فرد ملحد.

برای مثال، او می‌گوید: «چرا من باید بە خدا زکات بدهم؟ یا چرا برای خدا خم شوم و در برابرش سجدە کنم؟» اگر در قرآن کریم تأمل کنیم، برایمان روشن می‌شود کە اصلی‌ترین صفتی کە خداوند متعال کافران و ملحدان را با آن توصیف می‌کند، «تکبر» است.

در انتظار قسمت چهارم نیز باشید، إن‌ شاء اللّە.

expand_less
X
منوی اصلی
X