تأملی بر سرقت‌های علمی از دستاوردهای مسلمین

createنویسنده: یعقوب سعیدی
undoمترجم: -
collections_bookmarkناشر: رد شبهات ملحدین

دف از این نوشتار، ارائۀ مستنداتی است که نشان می‌دهد برخی از دانشمندان غربی، به‌ویژه در اواخر قرون وسطا از علوم و دستاوردهای دانشمندان اسلامی بهره برده و با حذف نام‌ونشان آن‌ها، خود را به‌عنوان کاشف و مخترع آن دستاوردهای علمی مسلمانان جا زده‌اند.

جای شگفت است که برخی از مردم، دانشمندان غربی دوران رنسانس را پیشگامان علم می‌دانند و از سویی برای دانشمندان اسلامی هیچ نقشی در علوم جدید قائل نیستند. برای مثال، کوپرنیک را کاشف حرکت زمین، نیوتن را پدر نورشناسی (اپتیک) و کاشف قانون جاذبه و کاشف قوانین حرکت، فرانسیس بیکن و دکارت را بنیان‌گذار روش علمی، شامپولیون را رمزگشای زبان هیروگلیف می‌دانند؛ اما تا چه اندازه این ادعاها حقیقت دارد؟

#تمدن_اسلامی
#دانشمندان_اسلامی (٢)
◽️فهرست مطالب (نمونه‌هایی از سرقت‌های علمی اروپاییان از دانشمندان مسلمان که بدان پرداخته شده است):

▪️قوانین حرکت؛ قلب تمدن معاصر
▪️لقب بنیانگذار علم جامعه‌شناسی
▪️لقب بنیانگذار روش علمی
▪️لقب پدر نورشناسی
▪️تألیف دانشنامهٔ پزشکی
▪️رمزگشایی زبان هیروگلیف
▪️کشف گرانش زمین
▪️کشف حرکت زمین
▪️کشف گردش خون

expand_less
X
منوی اصلی
X