مادی‌گرایی و فرایند بی‌دینی

createنویسنده: محمد شاکر الشریف

🔘 در جهان امروز كه جنس بشر، دورهٔ گذار از پيـشرفت و در كنار آن، پوچی روحی و روانـی را پـشت‌سـر مـی‌نهـد، باورها و مكاتب مختلفی نيز رواج می‌يابد.
خاستگاه پيـدايش و رواج عمدهٔ ايــن مكاتــب كــه اغلــب بــا شــعارهای بشردوستانه، همراه است، تراوشـات فكـری و ذهنـی بـشر نوميد از فرجام است.

🔘 ورود و نفـوذ باورهـای نـوين سياسـی، اقتصادی، اجتماعی و روانی به حوزهٔ تفكرات دينی غربيان از يک سو و بيگانگی برخی از مسلمانان ناآگـاه از داده‌هـای دين ناب اسلام از ديگر سو، باعث شده است تا دسيـسهٔ نـابودی اسلام و مسلمانان با انديشه‌ها و مكاتـب نوپديـدار، هـم‌سـو و همراه شود و در قرن پيشرفت‌باوری، بدترين و نـاگوارترين فجايع ضد اسلامی به نام جنگ با تروريـست، انجـام شـود و ائـتلاف كفـر بـر ضـد اسـلام و مـسلمانان، در قالـب سـتيز بـا مخالفان دموكراسـی، توجيـه‌پـذير گـردد و در هـر لحظـه از جاهليـت و وحـشيگـری قـرن حاضـر، صـليبی‌هـا، تـراژدی جديدی از قتل و كـشتار مـسلمانان را بـسازند.

🔘 در كتاب پيش رويتان، سعی شده است تا انديشهٔ ماده‌باورانه به‌عنوان يكی از اساسی‌ترين زيرساخت‌های فكری غربيان در تمام مكاتب و رویكردهايشان، مورد تجزيـه و تحليـل قـرار بگيرد. چيستی و پيشينهٔ تفكر مادی‌گرايـی، دلايـل رشـد و رواج آن و همچنين پيامدهای ناشـی از پيـدايش و گـسترش ماديگرايی، از مهـم‌تـرين موضـوعات مـورد بحـث در ايـن كتابچه است.

◽️فهرست مطالب

▪️درآمدی بر مادی‌گرایی
▪️چگونگی پیدایش مادی‌گرایی
▪️اشکال و گونه‌های مادی‌گرایی
▪️طبقات مادی‌گرایان
▪️حقیقت مادی‌گرایان
▪️ پیامدهای مادی‌گرایی در جهان اسلام
▪️وسایل و راه‌های ماده‌آوران برای تحریف مفاهیم دینی در میان مسلمانان
▪️وظیفهٔ مسلمانان

expand_less
X
منوی اصلی
X