آیا الحاد (خداناباوری) دین است

آیا الحاد دین است.

پاسخ‌هایِ کوتاه به سؤال‌هایِ بزرگ.
«Short Answers to Big Questions»
🎙 سخنگو: دکتر اندی بانیستر (Dr. Andy Bannister)
▪️جستار: آیا خداناباوری فقط انکارِ وجودِ خداست؟
🗯 دکتر اندی سخنگویِ بسیار شهیر و دارایِ دکتریِ PhD در مطالعاتِ اسلامی و نویسنده‌یِ کتابِ “The Atheist Who Didn’t Exist: Or: the Dreadful Consequences of Bad Arguments” (خداناباوری که وجود نداشت: یا: عواقبِ ناگوارِ دلائلِ بد) است.

ترجمه و زیرنویس: «رد شبهات ملحدین»

expand_less
X
منوی اصلی
X