قاتلان اقتصاد

روایتی از جاسوس سابق آمریکا جان بیرکنز‌.
چگونه غرب کشورهای غنی را مستعمره خود می‌کند؟! جان بیرکنز‌ از امپراطوری پنهان عصر جدید می‌گوید که چگونه کشورهای غنی را برده خود می‌کنند تا جایی که آنها در رای دهی‌ها و… هم کنترلی از خود ندارند و منابع آنها را به تاراج می‌برند

expand_less
X
منوی اصلی
X